VILLKOR

1. Definitioner

Utföraren = RCM städ AB

Kunden = Beställare av tjänsten

Objekt = Lokal eller bostad där tjänsten ska utföras

Dessa allmänna villkor för RCM STÄD gäller för alla städuppdrag och innefattar även ”checklista” och ”garanti” vilka hittas på www.rcmstad.se.

2. Bokningar

Bokning sker genom beställning på www.rcmstad.se eller per telefon. För att bokningen ska vara bekräftad krävs att Kunden har fyllt i uppgifterna för beställningen av uppdraget korrekt. I enlighet med detta ska Kunden även ha accepterat Utförarens offert.

RCM städ AB förbehåller sig rätten att ställa in bokat tillfälle och kunden meddelas detta innan uppdragets starttid.

Kunden kan alltid om- eller avboka uppdraget kostnadsfritt såvida om- eller avbokning sker senast fem dagar innan uppdragets planerade utförande. Ifall om-eller avbokning sker senare än fem dagar innan städdagen debiteras 50% av det offererade priset.

3. RUT-avdrag

Utföraren sköter allt pappersarbete när Kunden beställer en tjänst av Utföraren som berättigar till skattereduktion (RUT-avdrag). Trots det är det viktigt att Kunden känner till reglerna för RUT-avdraget. Det går att läsa om reglerna samt kontrollera sin RUT-avdragspott via denna länk: www.skatteverket.se. Kunden ansvarar för att adressen där tjänsten ska utföras är berättigad till RUT-avdrag.

4. Dödsbo

Om städningen gäller ett dödsbo har dödsboet enligt skatteverkets regler inte rätt till RUT-avdrag. Vid beställning för dödsboets räkning ansvarar beställaren för dödsboets skyldigheter såvida dödsboet inte uppfyller dessa.

5. Bostadens skick, förhållningsregler och material

 1. Priset i offerten är relaterat till en uppskattad tidsåtgång för att städa objektet. Om det efter inspektion visar sig att objektet är grovsmutsigt och mer tid än avtalat kommer att behövas för att åstadkomma garanterat resultat kan priset i den lämnade offerten behöva justeras.
 2. Vid granskning av städobjekt som är grovsmutsigt fotograferas det som är i onormalt skick och Kunden kontaktas sedan i syfte att upplysas om det som inte är normalt. Därefter presenteras en ny offert för Kunden.
 3. Om objektet är i så dåligt skick att Utföraren bedömer att det inte utan orimliga kostnader eller arbetsinsatser går att uppfylla garantierna för arbetet (och därmed avstår uppdraget), så debiteras Kunden för resa + 1 timme/person.
 4. Kunden måste i god tid innan utförandet av uppdraget, informera Utföraren om det är någon del av städobjektet som är ömtåligt, trasigt eller som av andra orsaker inte kan städas på normalt sätt, vilket resulterar i att Utförarens garantier inte kan användas fullt ut. Med normalt menas i detta fall, dammsugning, fuktig eller våt mopp samt rengöring med neutralt allrengöringsmedel. Om det finns ytor i kök och badrum som inte tål avkalkningsmedel måste Kunden också upplysa Utföraren om detta. Utföraren ansvarar inte för någonting som inte kan städas på ett normalt sätt med rengöringsmedel och metoder som används med avseende på den yta som skall rengöras.
 5. Vid flyttstädning ska objektet vara helt tömt. Om tillval inte har gjorts eller annat är överenskommet utförs städningen bara runt befintliga saker. Ifall flyttstädningen inte går att utföra fullt ut och detta beror på Kunden kommer betalningen för hela flyttstädningen att ske.
 6. El och vatten måste finnas i bostaden annars kan Utföraren inte ge garanti på flyttstädningen.
 7. När Utföraren påbörjar flyttstädningen skall frys vara avfrostad om Kunden inte har beställt avfrostning som tillval. Garantin gäller inte såvida frysen inte är avfrostad och Kunden inte har beställt avfrostning. Vid tillval av avfrostning sker avfrostningen under den tid som Utföraren städar objektet. Det skall finnas ett läckageskydd samt en funktionell avfrostningstapp på frysen.
 8. Kunden måste garantera att fönstren går att öppna och stänga utan svårigheter. Om Utföraren anser att fönstren inte fungerar normalt förbehåller Utföraren sig rätten att avstå fönsterputsen om det ingår i uppdraget eller välja att enbart putsa insida (mot rum) och utsida (mot gård/gata) av fönstren. Utföraren förbehåller sig även rätten att avstå fönsterputs om det ingår i städuppdraget när fönster innehåller sprickor, är trasiga eller där fönsterkitt har börjat släppa.
 9. Utföraren städar ingenting som behöver skruvas isär, monteras ner, flyttas eller liknande, exempelvis badkars fronter som inte demonterats av Kunden i förväg eller slutna element som måste demonteras för att kunna städa emellan. Undantag: Rengöring av vattenlås kan väljas som tillval.
 10. Avlägsnande av klisterlappar och färgrester innefattas inte av uppdraget såvida detta inte i synnerhet överenskommits.
 11. Kunden måste upplysa Utföraren vid bokning om objektet har en ugn som har pyrolysemalj. Detta av den orsaken att man inte skall använda vanlig ugnsrengöring i en ugn med pyrolysemalj. Utföraren ansvarar inte för ugnen om vi inte har blivit informerade om detta innan städningen har påbörjats.
 12. Vi tillhandahåller inte några långa stegar, liftar eller förlängningsarmar för exempelvis fönsterputs eller balkongglas. Utföraren tar med en 3-trappstege som räcker för en takhöjd på 2.5m. Om en högre trappstege behövs ansvarar Kunden för att en sådan finns på plats när Utföraren kommer. Ifall en högre stege inte finns tillgänglig täcker garantin inte sådant som Utföraren inte kommer åt.
 13. Om Kunden väljer att släppa in Utföraren på plats på uppdragsdagen, så väntar Utföraren max 30 minuter utöver inbokad tid, sedan utgår full kostnad för uppdraget.

6. Reklamation och garanti

Utföraren lämnar garanti på den utförda tjänsten. Garantin hittas på www.rcmstad.se och gäller endast så länge Kunden vidtagit de åtgärder som fastställts enligt detta avtal.

Utförarens garanti gäller normalt i 3 dagar efter utfört uppdrag och innebär att Utföraren kommer tillbaka inom tre arbetsdagar och åtgärdar det reklamationen gäller, om det reklamerade ingår i garantin, kostnadsfritt. Kundens reklamationer och Utförarens åtgärder ska följa Konsumenttjänstlagens bestämmelser.

Om Utföraren har flyttstädat en bostadsrätt som sålts gäller garantin både för säljare och köpare. Det innebär att om köparen anser att bostaden inte uppfyller kraven i garantin vid inspektionen så kommer Utföraren tillbaka och åtgärdar det reklamationen avser om Utföraren bedömer att reklamationen är riktig.

Om objektet är en hyresrätt och Kunden beställer flyttstädningen men inspektionen utförs av en besiktningsman, är det viktigt att Kunden spar inspektionsprotokollet som upprättas för att garantin ska vara giltig. Ifall Kunden bor i en hyresrätt och beställer flyttstädning måste inspektion därför beställas och genomföras inom 3 dagar efter utförd flyttstädning.

Vid så kallade ”sista minuten beställning av flyttstädning” gäller inte garantin samt att det också förutsätter att Kunden betalar hela flyttstädningen i förskott.

7. Ansvarsbegränsningar

a) RCM städ AB/Utföraren ansvarar inte för skada som uppstått på objektet om det inte kan visas att skadan uppstått på grund av vårdslöshet eller med avsikt av Utföraren.

b) RCM städ AB/Utföraren ansvarar inte för skada som uppstått på grund av att Kunden inte verkställt vad som åligger denne enligt detta avtal och att skadan är en följd av denna försummelse.

c) RCM städ AB/Utförarens garantier avser inte uppdrag där Kunden inte uppfyllt sina skyldigheter enligt detta avtal och om försummelsen försvårat Utförarens förverkligande av garantin.

d) RCM städ/Utföraren ansvarar aldrig för indirekt skada, ren förmögenhetsskada eller utebliven vinst eller förluster hos Kunden.

e) RCM städ AB/Utföraren betalar aldrig ut någon ekonomisk ersättning om Kunden frivilligt tar itu med en eventuell brist i flyttstädningen.

f) Garantin täcker inte fönsterputs när temperaturen är -5 grader C eller kallare.

g) Garantin täcker inte likaså de ytor som inte kan rengöras med Cif som är ett rengöringsmedel som innehåller ett sandliknande slipmedel eller vid tillfällen då smuts är så ingrott i den grad att inte ens Cif hjälper.

8. Betalning

Priset för tjänsten framgår av offerten som Kunden har accepterat om inget annat uppkommit inom uppdraget som förändrat priset.

Kunden får fakturan per mail med 10 dagars betalningsvillkor om inget annat är avtalat.

Anmärkningar på fakturan ska göras inom 10 dagar.

Utföraren gör alltid en kreditkontroll vid bokning om inte överenskommelse om förskottsbetalning på hela beloppet görs innan.

När kreditkontrollen godkänns mailas en faktura normalt sätt ut efter att uppdraget är utfört. Utföraren kommer att kräva förskottsbetalning för uppdraget i det fall då Kunden är belastad med en betalningsanmärkning.

Om fakturan inte betalats inom utställt datum tillkommer en påminnelseavgift.

RCM städ AB förbehåller sig rätten att debitera ränta samt kompensation för de  extra kostnader som är förenade med dröjsmålet.

Fakturan ställs ut från RCM städ AB med Org nr: 559265-1482. Bolaget innehar F-skattsedel och är registrerat för moms.

All eventuell timdebitering räknas för arbetad timme/person.

9. Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas när Kunden besöker RCM städ ABs webbsida, används för administration och förberedelse av produkter och tjänster samt med avsikt att uppfylla avtalat arbete och vad som i andra avseenden kan uppstå i relationen mellan Utföraren och Kunden samt enligt Dataskyddsförordningen.

När Kunden anlitar RCM städ AB för ett städuppdrag sparas en del av personuppgifterna i minst 7 år med avsikt att följa bestämmelserna i bokföringslagen.

Personuppgifterna utgör också underlag för kund- och marknadsanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt för marknadsföringsändamål. Med anledning av att Kunden ingår detta avtal så medger Kunden att RCM städ AB äger rätt att behandla personuppgifterna enligt detta.

Om Kunden vill bli informerad om vilka personuppgifter som behandlas alternativt begära att personuppgifter ska raderas så kan du kontakta RCM städ via nedanstående e-postadress.

Registrering vid besök på vår webbsida

Vid besök av RCM städ ABs webbsida sker automatisk registrering av IP-adresser för att besöksfrekvensen ska mätas. Andra uppgifter som registreras vid besök på webbsidan är vilka sidor som besöks, vilket operativsystem som används samt vilken typ av enhet som används. Cookies kan i en del fall lagras.

Ändamål

Uppgifterna av besökare på webbsidan kan samlas in av tredje part och behandlas för att kunna optimera vår verksamhet och besökarens användning av vår webbsida, säkra den tekniska funktionaliteten samt för att på bästa sätt kunna dirigera besökaren till den information denne räknar med att få av oss.

10. Tvist

Eventuell tvist mellan Utföraren och Kunden med anledning av detta avtal avgörs i Attunda tingsrätt. Svensk lag ska tillämpas.